Unik samisk samling

Birger Nordins omfattande samiska samling med konst, föremål och böcker finns sedan 2006 på Skogsmuseet i Lycksele. Samlingen, som ägs av Sparbankstiftelsen Norrland, är en av världens mest unika samlingar av samiska bruksföremål, konst och böcker. 
Se filmen nedan om samlingen och samlaren Birger Nordin. Här intill ser du några av Birgers favoriter i samlingen.

Samlingen härrör från samiskt område i Sverige, från tiden omkring 1700 fram till 1940-talet. Genom dessa föremål kan ett urfolks historia beskrivas och aspekterna är många; nomadliv, djurhållning, hantverksskicklighet, matlagning osv.

 

I juni 2014 invigdes en ny utställning med de samiska skatterna, Samer i skog. Här visas bland annat "Birgers bästa", föremål som hör till samlarens favoriter, och ett hundratal knivar. Förstås illustreras också samers fantastiska förmåga att slöjda av trä och rötter. 

Skogsmuseet har genomfört en förstudie (Vuarkká), där samlingen står i fokus. Läs mer om det här!

Vill Du söka i samlingen? Det kan Du göra här.

Same Ätnams slöjdsamling

Same Ätnam är Sveriges äldsta riksorganisation som bildades redan 1945 för att befrämja de samiska intressena i kulturellt, socialt, rättsligt och ekonomiskt hänseende som det så vackert heter i stadgarna.

Under årens lopp har man byggt upp en slöjdsamling som nu är deponerad på Skogsmuseet. Ni kan söka och titta på den här.

Valborg och Bertil Wiinkas stiftelse i Umeälvens dalgång

Vid Valborg Wiinkas bortgång 2018 ärvde Skogsmuseet paret Wiinkas föremålssamlingar och inventarier i kulturområdet i Raamesuenne/Ramsele i Vindelns kommun. Museet fick även ansvar för Valborg och Bertil Wiinkas stiftelse inom Umeälvens dalgång. Stiftelsen bildades år 2009 med syfte att handha parets kvarlåtenskap och främja forskning och läsning i umesamiska. Detta genom att:

  • Hålla byggnader och övrig utrustning i gott skick, eventuell tillfällig uthyrning
  • Bevara böcker, skrifter, manuskript och ljudband samt hålla dessa tillgängliga för läsning och forskning med fokus på att hålla det umesamiska språket levande
  • Föremålssamlingarna med inriktning på den gamla same- och bondekulturen kan ägas av stiftelsen och hållas tillgängliga
  • Främja användandet av de i området befintliga samiska ortsnamnen liksom nyuppteckningar av glömda eller delvis glömda samiska ortsnamn inom området
  • Utgivande av stipendier för inlärande och studier av Umesamiskan för att föra det vidare med stöd av anvisningar och underlag som tagits fram av Valborg och Bertil Wiinka.