Kulturarv & framtid

Skogsmuseet driver och medverkar i projekt som anknyter till vårt uppdrag. Genom projekten har vi möjlighet att öka vårt utbud och förstärka museets verksamhet, till exempel vad gäller kunskaps- och materialinsamling. Projekten bidrar också till att bredda vår kompetens, samtidigt som vi har möjlighet att dela med oss av våra kunskaper och erfarenheter.

Foto: Wild Lapland, Källan Spa & Hotell, Skogsstyrelsen m.fl.

 

Kunskapsturism i skog

PINUS - projekt innovativa upplevelser i brukad skog - handlar om att föra samman besöksnäring, skogsnäring och skoglig akademi för att skapa turistiska möjligheter i brukad skog. Genom samarbete och kunskapsutbyte kan PINUS ta fram nya, unika besöksmål i skogen, vilket i sin tur möjliggör för små och medelstora företag inom regionens besöksnäring att växa på en ny marknad: tematisk kunskapsturism i skog. Efter projektets slut kommer såväl internationella som svenska besökare i vår region att kunna uppleva den svenska skogen på ett nytt sätt. I ett antal visningsmiljöer visas till exempel skogens väg från planta till planka, det svenska skogliga kulturarvet, hur skogen bidrar till att lösa klimatfrågan och biologisk mångfald i skogen.
Läs mer i kortversionen nedan! 

Kontakt: Projektledare Anna-Maria Rautio, tel 0950-177 46.

Projektet finansieras av EU/Regionala strukturfonden. Medfinansiärer är: Region Västerbotten, Lycksele kommun, Sveaskog, SLU, Granö Beckasin, Skogsmuseet i Lycksele.

Projektet finns på facebook: Projekt PINUS

The PINUS project
Innovative experiences and tourist opportunities in managed forests of northern Sweden.
Read more in the brochure!

Samarbetsparter

Sveaskog
SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet
Granö Beckasin
Skogsmuseet (projektägare)

Dialogparter
Skogsstyrelsen
Gold of Lapland
Skogsriket Västerbotten
Lycksele samiska råd

Om PINUS, kortversion av ansökan

kortversion_pinus_2016-09-23.pdf (0.3 MB)

Broschyr

broschyr_pinus_171027.pdf (4.0 MB)

Brochure in English

broschyr_pinus_vt_18_eng.pdf (4.0 MB)

Vuarkká

Skogsmuseet i Lycksele ska under en ettårig förstudie undersöka förutsättningarna för VUARKKÁ* – en mötesplats och ett visningsarkiv i Södra Lappland.

Vi ska arbeta med framförallt dessa frågeställningar:

  • Hur kan samlingen Samiska skatter generera nya upplevelser och möten samt sprida kunskap om samisk kultur?
  • Kan en mötesplats/skattkammaren spela roll i Centralmuseernas krav på decentraliserad verksamhet, med Skogsmuseet som samarbetspart i södra Lappland?
  • Vilka fysiska krav ställs på ett bra visningsarkiv? Vad krävs för att visa föremål från andra museers samlingar?
  • Kan samlingen stärka besöksnäringsföretagen i området?
  • Den hittills största repatrieringen i Sverige planeras äga rum på Gammplatsen i Lycksele. Vilken roll kan Vuarkká spela då och i framtiden med anledning av detta?

Målet är att med hjälp av förstudien kunna fatta beslut om och hur Skogsmuseet med samarbetspartners ska gå vidare för att etablera Vuarkká – fysiskt, publikt, innehålls- och samarbetsmässigt.

Förstudien finansieras till största del av Kulturrådet och Region Västerbotten. 

* gömma/skattkammare på umesamiska.

Kontakt: Projektledare Adriana Aurelius tel 0950-177 39

Samarbetsparter

Lycksele Sameförening
Lycksele samisk förvaltningskommun
Vartooe, Centrum för samisk forskning vid Umeå universitet
Sameätnam
m.fl.

I media

lokaltidningen_171122.pdf (0.7 MB)

Intervju med projektledaren

lokaltidningen_180103.pdf (0.5 MB)

Skogsmuseet var på plats i Staare/Östersund i slutet av maj när SSR firade 100-årsjubileum av det svenska Landsmötet. Detta för att diskutera hur museer skall jobba med de samiska samlingarna.
Den nya museelagen fastställer att alla har rätt till sitt eget kulturarv men hur gör vi det tillgängligt och hur skall vi som museer möta besökarnas behov? Mötets deltagare hjälpte oss att svara på frågorna. Det finns många kunskapsluckor som ett museum kan hjälpa till med att fylla i. Och efter tre dagars deltagande i föreläsningar och diskussioner som berör problem i nutid blir det tydligt att museer kan ta en aktiv roll genom att bistå med historiska fakta och ge bakgrund till dagens händelser och situationer. 
Hur vi berättar historia skiljer sig alltid åt beroende på från vilken position vi iakttar ett händelseförlopp. Hur ser till exempel skogsbrukets historia ut från ett urfolksperspektiv? Vad skall vi lyfta fram ur våra samlingar? Ett starkt intresse verkar finnas kring arbetsprocesser i olika traditionella hantverk. Detta intresserade även Sametingets näringsavdelning. 
Vad kulturministern Alice Bah-Kunke ansåg om rätten till kulturarv kontra kulturexpropriering hann vi tyvärr inte diskutera men hon kände till våra samlingar och blev förtjust över vår logotype!